Housing Totaal
Hertogstraat 27
5611 PA Eindhoven
KvK nummer :60364483
Tel: +31 (0) 40 213 33 77
Mail: info@housingtotaal.nl

Disclaimer

De webpages van Housing Totaal zijn eigendom van Housing Totaal. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Housing Totaal en geldt voor iedereen die kennis neemt van de website. Housing Totaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Housing Totaal is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheid of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Housing Totaal geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina's verstrekt door of namens Housing Totaal. Verwijzingen naar sites die niet door Housing Totaal worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Housing Totaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Housing Totaal worden onderhouden wordt afgewezen. 

The webpages of Housing Totaal are the property of Housing Totaal. This disclaimer applies to the entire website of Housing Totaal and for everyone who takes notice of the website. Housing Totaal paid the utmost attention to the timeliness of the information on its website. Nevertheless, inaccuracies and omissions may occur. Housing Totaal is not liable for damages suffered as followed from inaccuracy or incompleteness in the information provided, nor damage followed from problems caused by or related to the distribution of information via the Internet. Housing Totaal also accepts no liability for any damage suffered as a result of the use of information, advice or ideas, all in the broadest sense, through these Web pages provided by, or on behalf of, Verschaik Vastgoed. Links to sites not maintained by Housing Totaal are purely meant to inform the visitor. Housing Totaal assumes no responsibility and / or liability for the content of websites to which or from which a hyperlink or other reference leads, nor the quality of any products and / or services offered thereon. Any liability relating to sites not maintained by Housing Totaal will be dismissed.